четверг, 19 апреля 2018 г.

Dünyanın ilk dili - Türk dilidir!

Bu gün hər bir xalq özünün və dilinin qədimliyini sübut etməyə çalışır. Bəs həqiqətdə dünyanın ən qədim dili hansı dildir? Bu suala cavab tapmaq üçün, dillər haqqında əsas məlumat verən Tövrat kitabına müraciət etmək lazım gələcək.
Tövrat yazır ki, əvvəl yer üzündə bir xalq və onların bir dili var idi. Onlar Şərqdən gələrək Senaar (Şinar) torpağında düzənlik tapdılar və orada, başı göylərə çatan qüllə tikməyə başladılar. Allah insan oğullarının tikdiyi bu qülləyə baxmaq üçün gəldi və insanların ikinci belə bir qüllə tikilməsinin qarşısını almaq üçün onların dillərini dəyişdi və dünyaya səpələdi (Библ., Быт.,11:1-9). Quran, bu ilk dilin sahibi olan xalq haqda yazır: “İnsanlar bir ümmət idilər, Allah müjdəçiləri və xəbərçiləri peyğəmbər olaraq göndərdi və aralarındakı anlaşılmazlıqları aradan götürmək üçün kitab göndərdi və insanlar bununla da ayrıldılar” (Quran, 2:213, 22:74). Bir ümmət olan insanların ayrılması onu göstərir ki, onlar Babil qülləsini tikib, ayrılıblar. Bu o deməkdir ki, Şərqdən gələnlər adi insanlar yox, müjdəçilər və xəbərçilər nəslidir və Quran onları peyğəmbərlər nəsli adlandırır. Quranda, bu nəslə eyni zamanda kitab göndərilməsi də qeyd olunur ki, bu kitabın da hansı kitab olması da çox maraqlıdır.
Əvvəl ondan başlayaq ki, ən qədim Misir mənbələrində Şərq dedikdə - Allahların doğulduğu ölkə başa düşülür. Məşhur sufi alimi Şihabəddin Yəhya Sühravərdi fəlsəfəsi əsasən Şərqin axtarışına həsr olunub ki, bu fəlsəfədə Şərq yerdə yox, göylərdə - ruhun yarandığı yerdə yerləşir. Sühravərdi fəlsəfəsində Şərq - göydəki ruhlar dünyası – ilkin materiya mənasındadır («Световой человек в Иранском суфизме», sayt: http://www.metakultura.ru/vgora/ezoter/korben.htm). Bu o deməkdir ki, Tövratda, Şərqdən gələnlər dedikdə - göyləri təşkil edən ilkin materiyadan yaranmış varlıqlar başa düşülməlidir. Şumer, Mesopotamiya və s. mənbələrində şahlığı göydən endirilən padişahlar nəsli haqda çox yazılır və burada onlar, indiki insanların əcdadları hesab olunan ilk insanlar kimi təqdim olunurlar.
İkincisi, burada vahid dildən söz açılır ki, araşdırıcılara görə, Babil qülləsi tikilənədək insanların dili - “quş dili”nin təmiz forması olmuşdur (Sayt: http://angel.org.ru/2/sohravar.html). Anri Korbenə görə bu - mahiyyətin dilidir, təmiz varlığın dilidir, məhz bu dil vasitəsi ilə  daxili və ruhi varlıqlar, digər daxili və ruhi varlığa, öz varlığının keyfiyyəti haqqında informasiya verir. Başqa sözlə, Korbenə görə də vahid dil, bütün varlıqların təşkil olunduğu ilkin materiyanın “dilidir”. Bu “dili” isə təbii halda peyğəmbərlər qəbul edə bilir (Абу Хамид аль-Газали, «Воскрешение наук о вере» М.,1980, стр. 209,210,309). Bu isə o deməkdir ki, göydən gələn və vahid dildə danışan padişahlar və peyğəmbərlər nəslinin vahid dili də, göylərin, yəni ilkin materiyanın dilidir. Tövratda vahid dil – “safa əhət” kimi səslənir ki, bu da ilk vahid dilin elə safa, yəni sufi (sofi) dili olması deməkdir. Sufizmdə bu dil rəmzi mənada qəbul olunur və sufi pirinin ekstatik durumda getdiyi tərikə yolu mənasında qamlıq, şamanlıq məqamıdır.
Deməli, Şərqdən gələn və vahid dildə danışanlar – ilkin materiya ilə vəhdətdə olan peyğəmbərlər nəslidir və onların dili də ilkin materiyanın, yəni sufilərin “Hu” adlandırdığı İlahın dilidir. Bu ilk insanlar kitabla gəlmişlər ki, biz bu kitabın hansı kitab olmasını da aydınlaşdırmalıyıq.
Qədim yəhudi mətnlərinı görə – “Dünya”nın yaradımasında əsas vasitə Tövrat kitabı olmuşdur və buna görə də bu kitab “Müqəddəs Ustanın silahı” adlandırılır. Tövrat deyir: “Mən dünyanın yaradılışı zamanı Aşem üçün baş plan idim. Yaradılışın altı günü Aşem məni Öz qarşısında tutmuşdu... O yazılara baxıb, yaradırdı” (Sayt: https://toldot.ru/articles/articles_1413.html). Belə çıxır ki, Allah dünya yaradanda məhz Tövrat kitabına baxıb yaradırmış. Başqa sözlə, Tövrat kitabı - Babil qülləsinin tikilməsindən əvvəl göndərilmiş ilk kitabdır.
Yəhudilərin Talmud kitabına görə, Tövrat,  “Laşon akodeş” adlanan və “müqəddəs dil” mənasında olan qədim yəhudi dilində yazılmışdır. Yəhudi müdriki Mar Zutra (Mar Ukva) bildirir ki, Tövrat, əvvəl müqəddəs dildə verilmiş, lakin, Ezranın dövründə, Aşuri əlifbası ilə aramey dilində yazılmışdır. Nəticədə İsrail, Aşuri yazısını özünə yazı sistemi kimi qəbul etmişdi. Yazı ona görə Aşuri adlanır ki, yəhudilər onu Assuriyadan özləri ilə gətirmişlər. Tövratın müqəddəs dildə verilməsi – onun ekstatik dildə ilk insanlara çatdırılması mənasındadır. Bu o deməkdir ki, İlahla vəhdətdə olan ilk insanların bu kitabı – ilkin materiyanın düşünən hissəsidir ki, Fərabi bunu fəal ağıl adlandırır. Sufizmdə bu – tərikə yolunun Bəqa səviyyəsi adlanır ki, bu səviyyədə ilkin materiya informasiya şüalandırır. Bu zaman fəal ağıl insana istənilən informasiyanı “başa salır”. Deməli, müqəddəs dil deyəndə, ilkin materiya və onun düşünən hissəsi nəzərdə tutulur və onu “oxuyan”, yəni ekstatik durumda ondan informasiya alan insan, bütün elmləri ən kamil şəkildə dərk edir.
Yazdıqlarımızdan belə çıxır ki, ilk insanların müqəddəs dili - onların eksatik durumda ilkin materiyadan informasiya almaları mənasındadır. Onlar, “müqəddəs dildə” qəbul etdikləri elmi, Ezranın dövründə Aşuri (Assur) əlifbası ilə aramey dilində yazdılar. “Ezra” rəmzi qədim dilçilikdə və sufizmdə Azər/Asar/Assur rəmzləri ilə eyni məna verir. Deməli, Ezra (ZR) dövrü dedikdə - Azər, yəni Assur/Osiris Allahları nəslinin yaşadığı dövr nəzərdə tutulur. İsay (Yeşay) peyğəmbər, kitabında Assur/Ezra haqda yazır: “Bu Xaldeya torpağıdır. Bu xalq əvvəl yox idi; səhra əhlindən olan Assur ona başlanğıc verdi. Onlar öz qüllələrini yaradır, təntənəli imarətlərini dağıdaraq, onu xarabalığa çevrirlər (Библ.,Исая, 23:13). Bu o deməkdir ki, vahid dildə danışan ilk insanlar Assurlardır və onlar ilkin materiya səhrasından gəlib, Xaldeyada Babil qülləsi tikmiş, sonra isə onu, rəmzi mənada “xarabalığa” çevirmişlər. Burada ilk insanların Babil qülləsini tikdiyi yer Xaldeya, Tövratda isə Senaar/Şinar adlanır.
Assuralogiyanın banilərindən olan Arçibald Seys - Şinar rəmzini, yunanların Sinqar adlandırdığı Sngr (Sanqara), Sanhar/Sankhar rəmzləri ilə eyniləşdirir. Sngr rəmzi, sufizmdə Sünik-Ur kimi açılır və Alban mənbələrində Sünik torpağı Süni (Süni+Ur=Senaar) kimi də yazılır. Alban mənbələrində müqəddəs Ataların Sünikdə “səhra” tikmələri açıq yazılır (А.Даврижеци, «Книга историй», М.,1973, böl. 24,51). Ur rəmzi isə Əhdi-Ətiqdə Xaldeya Uru adlandırılıb, Xaldeya ölkəsinə aid edilir. Başqa sözlə, Sinaar/Şinar torpağı elə Albaniya torpağı olan Sünik torpağıdır və Babil qülləsi də qədim Albaniya, indiki Azərbaycanın Xilat (Xaldeya) torpağında tikilmişdir. Məhz burada, Allah - ilk insanlar olan Assurların, yəni Azərilərin dillərini dəyişib, onları dünyaya səpələmişdir. Assurların qədim Azərilər olması haqda mən bir məqaləmdə geniş yazmışam (http://gilarbek.blogspot.com/2013/10/assuriya-qdim-azrbaycan-olksidir_29.html).  
Yazdıqlarımzdan belə çıxır ki, Şərqdən gələn və ilk müqəddəs dildə, yəni ilkin materiyanın “dilində” danışan Assur/Azərilər, Tövratı – “müqəddəs dildə” qəbul edib, qədim Assur yazısı ilə, aramey dilində yazmışdır. Aramey dili - müqəddəs dil olan ekstatik dillə, adi dillər arasında keçid rolu oynayır və rəmzlər dili mənasındadır. Mənbələrə görə, aramey dili xalqlara yox, bilavasitə xaldeylərə verilib və onlar haqda deyilib: “Budur, xaldey ölkəsi xalq olmayacaq”. Deməli, aramey dili - Babil qülləsi tikiləndən sonrakı, lakin insanların hələ öz dili olan xalqlara bölünüb, dünyaya səpələnməsindən əvvəlki dildir. Xaldeylərin xalq olmamaları da, onların padişahlar və peyğəmbərlər nəsli olmaları, onların dillərinin isə - sonradan yaradılmış 70 dildən fərqli, xüsusi rəmzlər dili olması deməkdir.
Sufi-batinilərdə “aram” (RM) rəmzi, “mar” (MR) rəmzi ilə eyni mənalıdır. Başqa sözlə, aramey dili elə mar, amoreylərin, yəni Midiya maqlarının, xaldeylərin dilidir. Bu dil həm də “tarqum dili” adlanır ki, batinilikdə “tarqum” rəmzinin kökü olan “tarq” (TRQ) rəmzi, qədim Assurda, Misirdə “teurq” (TRQ) kimi işlənərək,  “göydə qurbanla Allah yaradan maqlar” mənasını verir. Əgər biz “teurq” (TRQ) rəmzinin, sufilərin “tərikə” (TRK) rəmzi ilə eyniliyini nəzərə alsaq, razılaşarıq ki, tarqum dili – sufilərin tərikə yolunu gedənlərin, yəni sufi türklərin dilidir. Bu dil, 70 dildə yazılmış mətnlərə təfsir, şərh, daha döğrusu təvil verən xüsusi dildir. Onun mənası – mistik fikirlər, ideyalarla bağlı batini mənadır. Tövratın bu dilə xüsusi hörmət göstərməsinə görə, bu dil həm də gələcək dünyanın ən ali səviyyəli dili hesab olunur (М. Носовский, «Адам говорил по-арамейский», sayt: http://berkovich-zametki.com/AStarina/Nomer10/MN47.htm). Bütün bunlar o deməkdir ki, şahlığı göydən endirilmiş Assur xaldeylərin, teurqlarının aramey dili – Xilat atabəglərinin Türk dilidir.
Yazdıqlarımızdan belə çıxır  ki, aramey, yəni türklərin tarqum dili o vahid dildir ki, Babil qülləsi tikiləndən sonra, Allah bu rəmzlər dilini dəyişib, ondan 70 dil yaratdı və bu dilləri insanlara verib, dünyaya səpələdi. Qədim Misir yazılarında bildirilir ki, “Dünya”nı yaradan Allah, əvvəl Osiris, yəni Assur/Azər Allahını – dünyaya hakim kimi yaratdı. Sonra isə Seti və onun obrazında olan 72 dostunu (rəmzi mənada xalqı) xəlq etdi. Osiris Allahının adının Asar/Assur/Azər kimi yazılışı və bu xalqın bilavasitə Midiya marları, teurqları olması haqda mən kitab və məqalələrimdə çox yazmışam.
Mənbələrə görə, aramey dilində ilk danışan Adəm olmuşdur. Lakin Adəmin bu sufi dili, özündə bütün 70 dili birləşdirir. Aydın məsələdir ki, bu da dillərin samitlər qanunu əsasında mümkün olmuşdur. Adəmin aramey dilində danışması, həm də onun məhz türklərin əcdadı olması deməkdir. Qədim Misir mənbələrində Atum Allahı adlandırılan Adəm, təkcə Misir yazılarında yox, sufi ədəbiyyatında da yaradan Allah – Haqq adlandırılır. Sufi-batinilərdə Adəm - kosmik İnsan-Allahdır ki, Mühiddin ibn Ərəbi bu nəhəng insanın yaradılışı haqqında “Füsusül Hikəm” kitabında söz açır. Kitabi Dədə Qorqudda məhz bu Türk bəg-ərənləri - “Adəmilər əvrəni” (“Adəmilər yəhudisi”), yəni Adəmin seçilmiş xalqı adlandırılır  (“Kitabi - Dədə Qorqud”, B., 1988, səh.80). Mən - “Qurandakı İsrail oğulları – Azəri Türk bəyləridir” adlı məqaləmdə göstərmişəm ki, mənbələrdə “İsrail oğulları” rəmzi altında pirlər, bəglər, seyidlər, şıxlar və s. Azəri Türk müqəddəsləri nəzərdə tutulur (http://gilarbek.blogspot.com/2012/08/qurandak-israil-ogullar-azri-bglridir.html).
Yekun nəticə kimi onu deməyə tam haqqımız çatır ki, dünyanın ilk dili – Türk dili olmuşdur. Bu dil, göydən gəlmiş ilk insanların ekstatik dilinin rəmzlərlə, yəni hərflərlə ifadəsidir və burada hər bir səs – ilkin materiyanın qanun və qüvvələrinin təcəssümü kimi çıxış edir. Bu dildə yazılmış qədim dualar, alqışlar, cadular və s. magik mətnlər ona görə həyata keçir ki, buradakı hər bir hərf – Rəhman Allah tərəfindən sistemləşdirilmiş göylərin qanunlarına uyğun gəlir və buna görə də Allahın sanki əmri mənasında həyata keçir və s.
Bütün bunlar haqqında daha geniş məlumatlar və təkzibolunmaz faktlar, müəllifi olduğum Batini-Quran kitabında və məqalələrimdə verilmişdir.
                                                             Firudin Gilar Bəg

Комментариев нет:

Отправка комментария